Πρακτική Άσκηση PDF Εκτύπωση E-mail

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υλοποιεί από το 2005 το πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης», το οποίο στην παρούσα φάση του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Στα πλαίσια του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών απασχολούνται (για δύο μήνες) σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της ένταξης των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην αγορά εργασίας. Εκτός όμως αυτού του στόχου, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης, που αποκτιέται στο Πανεπιστήμιο, με την πράξη (στα πλαίσια της εργασίας στην επιχείρηση), τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών / φοιτητριών σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας και της ζωής των επιχειρήσεων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη διεύθυνση: gpa.uoi.gr

 


Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996 με το Π.Δ. 364 και με απόφαση των αρμόδιων αρχών άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Υποδομή

Η διάδοση της γνώσης στους φοιτητές πραγματοποιείται μέσα από τις παραδόσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στα εργαστήρια Η/Υ και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που το Τμήμα οργανώνει. Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη διδασκαλία, ο επαρκής εξοπλισμός του Τμήματος σε Η/Υ, η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων και προγράμματα, η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη και στην αγορά εργασίας καθώς και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες συμβάλλουν στην ομαλή, απρόσκοπτη και δημιουργική φοίτηση των φοιτητών.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πλαισιώνεται από μέλη διδακτικού προσωπικού με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική έρευνα, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρουν στους φοιτητές όλες τις σύγχρονες τάσεις και "ανακαλύψεις" στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών. Βασική επιδίωξη των διδασκόντων του Τμήματος είναι οι φοιτητές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν εύκολα και γρήγορα στην αγορά εργασίας και να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες ενός διεθνώς ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.