Εργαστήρια

...................................................................................................................................................................................

Εργαστήρια - Ερευνητικές Ομάδες

Στο Τμήμα λειτουργούν θεσμοθετημένα εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες με στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων των μελών του Τμήματος αλλά και συνεργασιών τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Θεσμοθετημένα εργαστήρια

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΟΚΠ)

Το εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής οικονομίας, της οικονομικής/αστικής/περιφερειακής ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης, των ανθρωπίνων πόρων, της βιομηχανικής οργάνωσης, των δημόσιων οικονομικών, των οικονομικών της υγείας και της εργασίας, των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΕΟΚΠ: http://www.econ.uoi.gr/eeokp/gr/index.html

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών (ΕΕΠΥΟ)

Το εργαστήριο παρέχει βασική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής στο ευρύτερο πεδίο των οικονομικών επιστημών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το ΕΕΠΥΟ συνεργάζεται με διάφορους φορείς είτε συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα είτε συντονίζοντας σεμινάρια για τους φοιτητές/συνεργάτες του (ΕΛΣΤΑΤ, ΓΛΚ, ΕΕΤΑΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΥΣΣΑ, κα). Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΕΠΥΟ: http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/aicel

Ερευνητικές Ομάδες

Ομάδα Επιχειρηματικών Αναλύσεων και Αποφάσεων (Business Analysis and Decisions Group-BADEG)

 Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996 με το Π.Δ. 364 και με απόφαση των αρμόδιων αρχών άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Υποδομή

Η διάδοση της γνώσης στους φοιτητές πραγματοποιείται μέσα από τις παραδόσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στα εργαστήρια Η/Υ και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που το Τμήμα οργανώνει. Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη διδασκαλία, ο επαρκής εξοπλισμός του Τμήματος σε Η/Υ, η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων και προγράμματα, η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη και στην αγορά εργασίας καθώς και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες συμβάλλουν στην ομαλή, απρόσκοπτη και δημιουργική φοίτηση των φοιτητών.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πλαισιώνεται από μέλη διδακτικού προσωπικού με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική έρευνα, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρουν στους φοιτητές όλες τις σύγχρονες τάσεις και "ανακαλύψεις" στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών. Βασική επιδίωξη των διδασκόντων του Τμήματος είναι οι φοιτητές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν εύκολα και γρήγορα στην αγορά εργασίας και να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες ενός διεθνώς ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.